*Indicatieve impressie

 

*Indicatieve impressie

Toelichting aansluitingen

Kabels en leidingen
De aanleg voor de elektra en water wordt gecoördineerd d.w.z. het hoofdtrace wordt aangelegd, de aansluiting op de woning moet zelf worden geregeld.

Riolering
Het perceel wordt aangesloten op het gemeenschappelijk rioolstelsel voor vuil water. Dit tot op de erfgrens, men dient zelf de aansluiting op de woning te realiseren. Het hemelwater dient te worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Verhardingen in de bouwrijpfase
Ten behoeve van de ontsluiting van de kavels op de langeweg zal er een nieuwe dam met een bouwweg worden aangelegd. De bouwweg bestaat o.a. uit een puinlaag van 25cm dikte.

Verhardingen in de woonrijpfase
Op de puinfundering wordt een laag straatzand van 5cm aangebracht. Op deze laag wordt een klinkerverharding aangebracht van 8cm dikke betonstraatstenen, kleur grijs het geheel zal worden omsloten met zogenaamde opsluitbanden.

Poort
Er zal aan het eind van de bestratingswerkzaamheden een poort aan de binnenzijde van de dam aan de langeweg worden geplaatst.

Beplanting
De bomen en struiken welke zijn weergegeven in de situatietekening landschapsplan uit het kavelpaspoort zullen worden aangepoot. De boomsoorten zijn Quercus robus, Alnus glutinosa, Tilia cordata en Acer Pseudoplatanus. Voor het struweel (onder/tussen bomenrij) is gekozen voor de volgende gemengde soorten Euonymus europaeus, Comus sanguinea, Crataegus laevigata en Viburnum opulus. De verzorging en het onderhoud zijn vervolgens voor de kaveleigenaar.