*Indicatieve impressie

 

*Indicatieve impressie

Bouwregels

Woordenlijst kavelpaspoort

Het geheel

Coulisse
Langgerekt landschappelijk scherm van beplanting (als bomen, riet, heesters), in de polder, haaks op de weg.

Coulisse cluster/natuurcluster
Het geheel van bebouwing, buitenruimten en beplanting van één of meer kavels, ingepast tussen één of meerdere coulissen.

De individuele kavel

Kavel
De grond waarop een individuele woning staat. Een kavel kan onderdeel zijn van een boscluster.

Bouwvlak
Een op de plankaart aangegeven vlak waarmee het gedeelte is aangeduid waarop
hoofdgebouwen en bijbehorende gebouwen zijn toegestaan.

Hoofdgebouw
De woning of het woongebouw op een individuele kavel.

Bijbehorende bouwwerken
Al dan niet met het hoofdgebouw verbonden aan en uitbouwen, bijgebouwen
en/of overkappingen.

Erfafscheiding
De afbakening van een kavel, richting een naastgelegen kavel of een openbare of collectieve ruimte.

Ruimte voor ruimte-eenheid
Woning die gebouwd mag worden in ruil voor de sloop van 5.000 m2 kas of 1.000 m2 bijgebouw.

Woningtype

Coulissen woning
Een individuele woning die in alle gevallen ingepast is in één of meer (nieuw) aan te planten coulissen, waardoor de woning grotendeels in het groen verscholen ligt. De coulissen woning is relatief langgerekt en relatief smal, met een lage goothoogte van maximaal 3,5 meter. Coulissen woningen staan doorgaans verder het landschap in en worden om die reden vormgegeven als schuurwoningen met een meer informeel en bescheiden karakter.

Toelichting kavelpaspoort

Het coulissen cluster
De bebouwing en beplanting van het coulissen cluster ogen (van buitenaf) als een geheel. De samenhangende uitstraling van de gehele cluster staat voorop. De beplanting waaruit de coulissen bestaan bestaat uit soorten die ook gebruikt worden in het omliggende Waalbos, zodat het er ruimtelijk gezien onderdeel van uit maakt.

Bebouwing (kavel coulissen woning)
De bebouwing bestaat uit (maximaal) één hoofdgebouw, in de vorm van een coulissewoning en één of meer bijbehorende bouwwerken (garage, schuur, tuinhuis). De uitstraling en architectuur van de gebouwen op het erf is op elkaar afgestemd.

Hoofdgebouw (coulissewoning)
Footprint: maximaal 125 m2
Inhoud: 650 m3
Kapvorm: zadeldak
Verhouding goot/nokhoogte: goothoogte=maximaal 0,45 x nokhoogte
Goothoogte: maximaal 3,5 mtr
Dakhelling: tussen 45 en 55 graden
Nokhoogte: afhankelijk van dakhelling, goothoogte en woning/gebouwbreedte
Kaprichting: haaks of evenwijdig aan de langeweg

Bijbehorend(e) bouwwerk(en)
Footprint: maximaal 75 m2
Kapvorm: zadeldak
Kaprichting: bij voorkeur haaks op de langeweg (anders evenwijdig daaraan)
Goothoogte: maximaal 2,5 mtr
Dakhelling: gelijk aan het hoofdgebouw

Het is toegestaan om een bijbehorend bouwwerk (deels) te integreren in het hoofdgebouw. Voor het gedeelte van de bijbehorende bebouwing, dat onderdeel wordt van het hoofdgebouw geldt een (rekenkundige) bouwhoogte van 3 mtr. Het volume van het hoofdgebouw wordt in zón geval dus groter (tot maximaal 875 m3). De totale footprint van het hoofdgebouw en de bijbehorende bebouwing blijft in alle gevallen maximaal 200 m2.

Erfinrichting en beplanting
De randen van het gehele coulissen cluster zijn beplant. De beplanting bestaat uit inheemse soorten die ook voorkomen in het omliggende Waalbos en heeft een landschappelijke uitstraling.

Erftoegang
De kavels worden ontsloten door middel van een gezamenlijke ontsluitingsweg. Het zou mooi zijn wanner dit pad in de toekomst verbonden wordt met het padenstelsel van het achterliggende Waalbos.

Handreiking ruimte voor ruimtelijke kwaliteit
De handreiking ruimte voor ruimtelijke kwaliteit is een inspiratiekader voor de architectuur en de inrichting en beplanting van een coulissewoning/-cluster (met name hoofdstuk 6.4 Polders met Coulissen). Dit document is te downloaden op https://www.mooiijsselmonde.nl/meer-informatie.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan RvR Langeweg ong. is van toepassing. Het volledige bestemmingsplan is te bekijken via het internet, op https://www.ruimtelijkeplannen.nl

Vergunningsvrijbouwen
De voorwaarden voor vergunningsvrijbouwen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-bouwen/vergunningsvrij-bouwen-en-verbouwen